Na stromech nám záleží

Informace o zpracování osobních údajů zákazníků společnosti SAFE TREES, s.r.o.

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“) - v souladu s čl.12 a čl.13 GDPR

1. Správce osobních údajů

SAFE TREES s.r.o. se sídlem: Kyselkova 285/4, 612 00 Brno
IČ: 26935287, DIČ: CZ26935287
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo 46404.

2. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

3. Zdroje osobních údajů

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

5. Kategorie subjektů údajů

6. Kategorie příjemců osobních údajů

7. Právní základy a účel zpracování osobních údajů

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

Nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl.22 odst. 1 a 4.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech. Jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Konkrétní dobu zpracování v daném případě sdělí správce subjektu údajů k jeho dotazu.

10. Práva subjektu údajů

 1. Správce poskytuje informace v souladu se čl. 12 a 13 GDPR v rámci tohoto dokumentu.
 2. Každý subjekt údajů, jehož osobní údaje správce zpracovává, má následující práva:
  • Právo na přístup, tedy zejména právo požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se subjektu týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny a jak dlouho budou zpracovávány. Také má právo získat kopii osobních údajů.
  • Právo na opravu znamená, že subjekt údajů kdykoliv může správce požádat o opravu či doplnění osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz znamená, že správce musí vymazat osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) jsou vzneseny námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (iv) ukládá to zákonná povinnost nebo (v) ve vztahu k osobním údajům, k jejichž zpracování byl udělen souhlas, došlo k jeho odvolání.
  • Právo na omezení zpracování znamená, že dokud správce nevyřeší jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování osobních údajů, nesmí je zpracovávat jinak než tak, že je bude mít pouze uloženy a případně je může použít pouze se souhlasem nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
  • Právo vznést námitku znamená, že subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu, včetně profilování založeného na oprávněném zájmu. Pokud je vznesena námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V případě námitky proti zpracování, založeného na dalších důvodech, bude tato námitka vyhodnocena a následně bude sděleno, zda jí bylo vyhověno a údaje nebudou nadále zpracovávány, nebo že námitka nebyla důvodná a zpracování bude pokračovat. Každopádně po dobu, než bude námitka vyřešena, bude zpracování omezeno.
  • Právo na přenositelnost znamená, že má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl správci na základě souhlasu nebo smlouvy, a které jsou zároveň zpracovávány automatizovaně, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo na to, aby byly tyto osobní údaje předány přímo jinému správci.
  • Právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, více informací je dostupných na www.uoou.cz.
 3. Všechna práva, s výjimkou práva podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, můžete uplatnit na adrese správce, nebo na e-mailové adrese gdpr@safetrees.cz.

Tato informace je veřejně přístupná na internetových stránkách správce www.safetrees.cz