Na stromech nám záleží
Hodnocení stavu stromů

Dendrologické průzkumy

Dendrologický průzkum přináší hodnocení stavu stromů na základní úrovni. Dotýká se vlastníků v rámci obcí, měst či správců majetku. Společnost SAFE TREES v jeho rámci hodnotí zejména perspektivu stromů, přináší analýzu jejich provozní bezpečnosti a rovněž nabízí návrhy na postup při ošetřování stromů.

Při obsahu průzkumu vycházíme z oborového Standardu péče o přírodu a krajinu A01 001 – Hodnocení stavu stromů, viz http://standardy.nature.cz/.

Specializované průzkumy stavu stromů

Specializované průzkumy se zpravidla soustředí na stav mimolesní zeleně ve specifickém prostředí či kontextu. Jejich náplň tvoří především studie hodnotící doprovodnou zeleň komunikací, konflikty stromů s okolními strukturami, biologické a fytopatologické průzkumy. Naše společnost SAFE TREES nabízí v oblasti doprovodné zeleně majoritních správců veřejné technické a dopravní infrastruktury průzkumy v největším rozsahu v rámci celé ČR.

Do této kategorie spadá také hodnocení stromů, které rostou v ochranných a bezpečnostních pásmech ostatních správců. Zájem o tuto oblast v současné době výrazně narůstá.


Znalecké posudky

Znalecké posudky zahrnují detailní hodnocení stavu stromů, posuzování realizovaných prací i přístrojové testy. Ve společnosti SAFE TREES je zpracovává renomovaný znalec Ing. Jaroslav Kolařík, Ph.D. Jeho specializací je oblast ochrany přírody se zaměřením na hodnocení stavu stromů za pomoci vizuální i přístrojové diagnostiky. Předmětem posudků bývá i řešení konfliktu stromů s okolními strukturami, hodnocení provozní bezpečnosti stromů a také návrhy na ošetření stromů. Další oblast specializace našeho znalce se soustředí na ekonomiku a oceňování trvalých porostů mimolesních dřevin.

Přístrojová diagnostika stromů

Naše společnost SAFE TREES má bohaté zkušenosti s poskytováním speciálních průzkumů stability stromů za pomoci diagnostických přístrojů. Nabízíme tahové zkoušky a akustickou tomografii stromů. Služby v oblasti přístrojové diagnostiky stromů poskytujeme od roku 1996 - tedy nejdéle v České republice.

Tahové zkoušky umožňují hodnocení stability stromů včetně zjištění jejich odolnosti proti případnému vyvrácení. Tuto komplexní metodu v rámci naší výzkumné činnosti i nadále vyvíjíme a zdokonalujeme.

Cenově dostupnější metodou hodnocení stability stromů je diagnostický test, k němuž využíváme akustický tomograf. Klientům tak můžeme poskytnout informace o stavu interních pletiv kmene a rozsahu dutin v dřevinách.

Aktuálně intenzivně spolupracujeme na vývoji dalších inovativních metod diagnostického průzkumu stavu stromů za využití akcelerometrů.

Hodnocení stavu stromů

Jsme odborníky na dendrologické průzkumy a hodnocení provozní bezpečnosti stromů. Hodnocení stavu stromů nabízíme ve více úrovních – od vizuálního průzkumu až po pokročilé využívání diagnostických metod.

Hodnocení stavu stromů patří k základním nástrojům pro řešení správy majetku. Díky němu lze předejít škodám, definovat odpovědnost za škodu i nárokovat případné plnění při poškození dřevin. Hodnocení stravu stromů zároveň skýtá možnost plánování péče o stromy v mimolesním prostředí.

V rámci služby poskytujeme:

  • dendrologické výzkumy
  • specializované průzkumy
  • znalecké posudky
  • přístrojovou diagnostiku stromů

Data zpracováváme v databázovém systému GIS a klientům umožňujeme i bezplatné využívání portálu www.stromypodkontrolou.cz. Zde publikujeme výsledné informace o stavu stromů, které mohou využívat vlastníci a autorizovaní správci. Poskytujeme také návrhy a kalkulace týkající se pěstebních zásahů.

www.stromypodkontrolou.cz

Naše služby