Na stromech nám záleží
Projekční činnost

Zahradně-architektonické projekty a studie

Nabízíme řešení nových výsadeb a úprav požadovaných ploch v různých variantách. Možnosti provedení vždy konzultujeme se zadavatelem, s nímž na projektu intenzivně spolupracujeme. V souvislosti se zahradně-architektonickými projekty ve městech a obcích nás zajímá i hlas veřejnosti. Při vypracování projektů a studií vycházíme z pasportů zeleně a dendrologických průzkumů.

Fytopatologické průzkumy

Naše dendrologické průzkumy mají základ v evidenci doprovodných organismů a nepomíjíme ani přítomnost symptomů kolonizace dřevními houbami či xylobiontním hmyzem. Dokážeme zpracovat i detailní analýzu výskytu organismů v souvislosti s konkrétními stromy. Vycházíme z kontextu péče o senescentní stromy a zásahů, k nimž došlo v evropsky významných lokalitách s výskytem zvláště chráněných druhů organismů.

Průzkumy biodiverzity

Ekologické průzkumy považujeme za standardní součást žádostí o podporu projektů péče z externích zdrojů. V našich průzkumech se zaměřujeme zejména na rekognoskaci stavu lokality před zásahem. Zároveň definujeme postupy vedoucí k fixaci nejcennějších mikrohabitatů. Naše návrhy vycházejí z oborových Standardů péče o přírodu a krajinu.

Projekční činnost

Provádíme zahradně-architektonické studie a projekty. Základ při našem zpracování zahradně-architektonických studií tvoří dendrologické, případně i specializované průzkumy. U podpůrných projektů, které řešíme za pomoci externího financování, představují dendrologické průzkumy běžně požadovaný standard. Vedle zahradně-architektonických projektů a studií provádíme i fytopatologické průzkumy a průzkumy biodiverzity.

Naše služby