Na stromech nám záleží

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ APLIKACE OD SAFE TREES

Tyto podmínky jsou součástí smlouvy o užívání aplikace provozované společností SAFE TREES, s.r.o. Upravují pravidla užívání aplikace, která jsou pro Vás závazná.

Tyto podmínky jsou účinné ode dne 10. 3. 2023.

1. KONTAKTY A DEFINICE

1.1.

Aplikace je souhrnné označení pro kteroukoliv z následujících webových nebo mobilních aplikací provozovaných společností SAFE TREES, s.r.o.:

a) Webové aplikace (kterákoliv z nich i všechny společně dále také „Webová Aplikace“):

a) webová aplikace StromyPodKontrolou dostupná na adrese www.stromypodkontrolou.cz, která slouží ke správě inventarizací stromů, správě pasportů zeleně, evidenci bezpečnostních vazeb a přístrojových testů na stromech,

b) webová aplikace TreeCheck PRO dostupná na adrese www.treecheck.eu, která slouží k vizualizaci chladícího efektu zeleně ve městech a ověřování dopadů změn v zeleni na chladící efekt,

c) další webové aplikace uvedené pod následujícím odkazem: www.safetrees.cz/oborovy-software.

b) Mobilní aplikace (kterákoliv z nich i všechny společně dále také „Mobilní Aplikace“):

a) mobilní online klient SPK - Klient k webové aplikaci StromyPodKontrolou, dostupný z Google Play a AppStore, který slouží k prohlížení a editaci dat ve webové aplikaci StromyPodKontrolou.

b) mobilní aplikace StromyPodKontrolou dostupná z Google Play a AppStore, která slouží ke sběru a aktualizaci dat o inventarizaci stromů. Data je dále možné exportovat a zveřejňovat přes webovou aplikaci StromyPodKontrolou.

c) další mobilní aplikace uvedené pod následujícím odkazem: www.safetrees.cz/oborovy-software.

1.2.

Neplacená verze Aplikace je verze Aplikace s omezeným rozsahem funkcí, která není zpoplatněna.

1.3.

Placená verze Aplikace je verze Aplikace, za kterou Uživatel platí roční předplatné. Seznam Placených verzí Aplikace a výše ročního předplatného jsou uvedeny zde: https://www.safetrees.cz/oborovy-software/. Placená verze Aplikace není určena spotřebitelům.

1.4.

Předplatné období je doba, po kterou bude mít Uživatel přístup k Placené verzi Aplikace – jde o 1 rok od zpřístupnění Placené verze Aplikace (zpřístupnění probíhá až po úhradě ročního předplatného).

1.5.

Placené funkce jsou některé pokročilé funkce v Aplikaci, jejichž využití je zpoplatněno kredity. Placené funkce a jejich cena (v počtu kreditů) jsou označeny přímo v Aplikaci. Placené Funkce nejsou určeny spotřebitelům.

1.6.

Poskytovatel je společnost SAFE TREES, s.r.o., IČO: 26935287, se sídlem Kyselkova 285/4, 612 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod spisovou značkou C 46404, která vyvinula a provozuje Aplikaci.

e-mail: info@safetrees.cz

telefon: +420 546 412 793

kontakt pro hlášení technických potíží: podpora@safetrees.cz

1.7.

Uživatel je osoba, která si stáhla Aplikaci, vytvořila si uživatelský účet v Aplikaci nebo Aplikaci užívá.

1.8.

Podmínky jsou tyto podmínky užívání Aplikace, které jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.9.

Provozovatel obchodu je společnost Google LLC provozující online distribuční službu Google Play, a dále společnost Apple Inc provozující online distribuční službu AppStore.

1.10.

Smlouva je smlouva o užívání Aplikace, kterou Uživatel uzavírá s Poskytovatelem. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy si Uživatel stáhne Mobilní aplikaci, začne Aplikaci užívat nebo kdy klikne na příslušné políčko souhlasu s Podmínkami, podle toho, co nastane nejdříve. Uzavřením Smlouvy Uživatel potvrzuje, že si Podmínky přečetl a že s nimi souhlasí.

2. KDO MŮŽE APLIKACI POUŽÍVAT

2.1.

Webovou aplikaci StromyPodKontrolou mohou užívat podnikatelé i spotřebitelé.

Aplikace jsou určeny pouze pro plně svéprávné osoby (tj. takové, které mohou samostatně a bez omezení činit všechna právní jednání). Užíváním Aplikací Uživatel potvrzuje, že je plně svéprávný.

2.2.

Naopak Mobilní aplikace a webová aplikace TreeCheck PRO jsou určeny pouze podnikatelům (tj. osobám, které provozují soustavnou výdělečnou činnost za účelem dosažení zisku na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, nebo osobám, které se považují za podnikatele dle § 420 a násl. občanského zákoníku). Uživatel užíváním Aplikací, které jsou určeny pouze pro podnikatele, prohlašuje, že je podnikatelem.

2.3.

Poskytovatel je oprávněn zakázat a zablokovat Uživateli další užívání Aplikace, pokud:

a) v minulosti už jednou užívání Aplikace Uživateli zakázal nebo mu zablokoval uživatelský účet, nebo

b) to Uživateli zakazují příslušné právní předpisy.

2.4.

Aby Aplikace fungovala bez problémů, je nutné ji užívat na zařízení, které splňuje minimální systémové požadavky uvedené zde: https://www.safetrees.cz/oborovy-software/. Tyto požadavky je Poskytovatel oprávněn kdykoliv změnit. Dále je nutné mít při užívání Aplikace připojení k internetu. Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel nebude vydávat žádné aktualizace ve smyslu § 2389d občanského zákoníku.

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1.

Pokud Uživatel splňuje výše uvedené podmínky, může si v Aplikaci vytvořit uživatelský účet. Jeho vytvoření je pro užívání Aplikace nutné.

3.2.

Uživatelský účet se vytvoří odesláním registračního formuláře v Aplikaci, do kterého Uživatel zadá požadované údaje. Vytvořením uživatelského účtu v Aplikaci Uživatel souhlasí s těmito Podmínkami a dále se zásadami ochrany osobních údajů (viz článek 7).

a) Neplacená verze Aplikace bude Uživateli zpřístupněna bezprostředně po vytvoření uživatelského účtu,

b) Placená verze Aplikace bude Uživateli zpřístupněna do 10 pracovních dnů po zaplacení ceny ročního předplatného dle článku 6.3, a to na dobu Předplatného období. Po uplynutí Předplatného období bude Placená verze Aplikace Uživateli znepřístupněna. Předplatné období ale může být prodlouženo na dobu dalšího jednoho roku, a to zaplacením ceny za prodloužení Předplatného období dle článku 6.3.

c) Placené funkce Aplikace budou Uživateli zpřístupněny po zaplacení jejich ceny v kreditech dle článku 6.4.

3.3.

Při vytváření uživatelského účtu musí Uživatel uvést správně a pravdivě všechny vyžadované údaje. Pokud dojde k jejich změně, je Uživatel povinen údaje aktualizovat bez zbytečného odkladu.

3.4.

Uživatel je povinen uchovávat přístupové údaje k uživatelskému účtu v tajnosti a chránit je před zpřístupněním, zveřejněním a/nebo zneužitím ze strany třetích osob. Pokud bude mít Uživatel podezření, že přístupové údaje k uživatelskému účtu byly odcizeny nebo zneužity, je povinen přístupové údaje okamžitě změnit nebo požádat o jejich změnu Poskytovatele. Uživatel odpovídá za porušení Smlouvy jakoukoliv osobou, které Aplikaci nebo svůj uživatelský účet zpřístupnil, tak jako by Smlouvu porušil sám. Poskytovatel naopak neodpovídá za škodu, která může vzniknout tím, že osoba odlišná od Uživatele má přístup k Uživatelovým přihlašovacím údajům.

4. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ APLIKACE

4.1.

Uživatel je při užívání Aplikace povinen dodržovat následující pravidla:

a) nesmí narušovat bezpečnostní opatření Aplikace nebo na ni podnikat jiný druh útoku, zejména do ní vkládat malware (počítačové viry, trojské koně, ransomware aj.) či jiný závadný obsah nebo kód, poškozovat, blokovat, narušovat nebo přetěžovat Aplikaci (např. skriptováním) nebo měnit, blokovat nebo obcházet jakýkoliv proces zabudovaný v Aplikaci,

b) nesmí vyjímat či používat jakékoli části Aplikace (včetně databází v nich obsažených) či informace z ní získané za účelem vložení těchto údajů na jiný podklad, například do jiné databáze („screen scraping“) nebo jiným způsobem a za jiným účelem provádět automatizované zpracovávání dat obsažených v Aplikaci, zejména pro další strojové či automatizované zpracování,

c) nesmí obcházet povinnost zaplatit cenu za využití Placené verze Aplikace a Placených Funkcí,

d) nesmí Aplikaci používat ke vkládání, zveřejňování ani sdílení obsahu, který porušuje Podmínky nebo jiná pravidla, která se vztahují na užívání Aplikace, zejména pokud by to bylo nezákonné, zavádějící, diskriminující nebo podvodné, porušovalo práva jiných osob, zejména jejich práva k duševnímu vlastnictví (např. vkládáním cizích fotografií nebo textů bez svolení autora), nebo mohlo navozovat pocit nebezpečí (např. vyjadřování, které někoho ohrožuje, může ho zastrašit, vyloučit nebo umlčet), nerespektovat důstojnost ostatních, obtěžovat nebo degradovat, nebo by mohlo být považováno za nevyžádanou, nevhodnou nebo obtěžující reklamu (Uživatel například nesmí nabízet v Aplikaci žádné produkty nebo služby),

e) nesmí žádat či získávat přihlašovací a jiné údaje k uživatelským účtům dalších uživatelů a pokoušet se o přihlášení na cizí uživatelský účet, aniž by k tomu měl oprávnění, či pokoušet se o prolomení zabezpečení jiných uživatelských účtů, nesmí ani prozrazovat, sdílet ani přeprodávat jakékoliv přihlašovací údaje získané v souvislosti se Smlouvou,

f) nesmí užívat Aplikaci jiným než obvyklým způsobem, zejména způsobem, který není předvídán v popisu Aplikace na webu Poskytovatele nebo který by mohl Poskytovatele poškodit nebo byl vůči němu konkurenční,

g) nesmí užívat Aplikaci jakýmkoliv způsobem, který by mohl být protiprávní.

4.2.

Pokud Uživatel v Aplikaci zjistí jakýkoliv obsah, který podle něj porušuje Podmínky, práva nebo práva třetích osob (včetně práv k duševnímu vlastnictví), je povinen to nahlásit zasláním zprávy na kontaktní e-mailovou adresu Poskytovatele uvedenou v úvodu těchto Podmínek.

4.3.

Pokud Uživatel poruší jakékoliv ustanovení těchto Podmínek, je Poskytovatel oprávněn jeho uživatelský účet zablokovat či bez náhrady smazat, zakázat užívání Aplikace a ukončit Smlouvu.

5. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

5.1.

Aplikace je chráněna autorskými právy a jinými právy duševního vlastnictví Poskytovatele. Aplikace je založena také na dílech třetích osob zveřejněných pod open source licencemi. Uživateli nebudou poskytnuty zdrojové kódy k Aplikaci.

5.2.

Poskytovatel Uživateli uděluje nevýhradní oprávnění:

a) k běžnému užívání Neplacené verze Aplikace na dobu trvání Smlouvy (od okamžiku jejího uzavření)

b) k běžnému užívání Placené verze Aplikace na dobu Předplatného období,

c) k jednorázovému běžnému užití Placené funkce Aplikace po úhradě příslušného množství kreditů.

Běžným užíváním se rozumí využívání funkcí, které byly Uživateli zpřístupněny v rámci jeho typu uživatelského účtu nebo v rámci zakoupení Placených Funkcí, v souladu s popisem Aplikace na příslušných webech uvedených v definicích v článku 1.1.

5.3.

Užívání není územně omezeno, s výjimkou funkcí, které jsou výslovně omezené pro určité území. Seznam územních omezení je uveden na: https://www.safetrees.cz/oborovy-software/.

5.4.

Uživatel není oprávněn snažit se získat ani zjišťovat zdrojové ani strojové kódy k Aplikaci, provádět dekompilaci, zpětnou analýzu, úpravy či změny Aplikace, vytvářet na základě Aplikace odvozená díla apod. K webové aplikaci StromyPodKontrolou Poskytovatel Uživateli může na základě žádosti zpřístupnit neveřejné API, pomocí kterého může Uživatel integrovat Aplikace s externím software. Uživatel není oprávněn API zveřejnit ani sdělovat třetím osobám.

5.5.

Uživatel nesmí své oprávnění k užívání Aplikace postoupit (převést) ani udělit oprávnění k užívání jiné osobě. Uživatel, kteří jsou hlavními uživateli partnerského nebo arboristického účtu v rámci webové aplikace StromyPodKontrolou může poslat jiné osobě pozvánku s odkazem k registraci uživatelského účtu. Takoví pozvaní Uživatelé pak mohou využívat kreditů z partnerského nebo arboristického účtu Uživatele, který je pozval, a vidí všechna jeho data v Aplikaci.

5.6.

Uživatel poskytuje Poskytovateli nevýhradní oprávnění ke všem způsobům užívání jakýchkoliv dat a obsahu, která Uživatel do Aplikace vloží. Oprávnění se uděluje na neomezenou dobu a není místně ani množstevně omezeno. Poskytovatel je oprávněn data a obsah upravovat, měnit či zpracovávat jakýmkoliv způsobem. Poskytovatel je oprávněn zcela nebo zčásti poskytovat nebo postoupit své oprávnění k užívání dat a obsahu třetím osobám.

6. CENA PRO NĚKTERÉ VERZE A ZA VYUŽITÍ NĚKTERÝCH FUNKCIONALIT APLIKACE

6.1.

Vytvoření uživatelského účtu v Aplikaci a stažení Mobilní Aplikace jsou bezplatné.

6.2.

Užívání Neplacené verze Aplikace je zdarma, ale za užívání Placené verze Aplikace je Uživatel povinen uhradit roční předplatné – aktuální výše ročního předplatného je uvedena zde: https://www.safetrees.cz/oborovy-software/. Poskytovatel může výši ročního předplatného kdykoliv změnit.

6.3.

Uživatel, který má zájem o zpřístupnění Placené verze Aplikace, odešle Poskytovateli závaznou (neodvolatelnou) objednávku pomocí objednávkového formuláře v Aplikaci. Údaje nutné k odeslání objednávky vyplývají z objednávkového formuláře. Pokud Poskytovatel objednávku přijme, vystaví Uživateli fakturu na zaplacení ceny ročního předplatného. V případě, že má Uživatel zájem o prodloužení Předplatného období může provést objednávku na prodloužení Předplatného období (nedochází k automatické obnově). Pokud Poskytovatel objednávku přijme, vystaví Uživateli fakturu na zaplacení ceny za prodloužení Předplatného období. Poskytovatel doporučuje Uživateli provést objednávku na prodloužení Předplatného období alespoň 1 měsíc před jeho uplynutím, v případě pozdějších objednávek Poskytovatel negarantuje jejich včasné zpracování a může tak dojít k ukončení Předplatného období a znepřístupnění Placené verze Aplikace.

6.4.

Dále je v Aplikaci zpoplatněno využití Placených Funkcí (například nahrávání většího množství dat do Aplikace, exporty dat apod.). Cena za využití konkrétní Placené funkce je vždy uvedena přímo v Aplikaci a hradí se prostřednictvím kreditů, které jsou jednotně využitelné pro platby ve všech Aplikacích. Cena kreditů je uvedena v ceníku dostupném z https://www.safetrees.cz/oborovy-software/, Poskytovatel může v ceníku nastavit podmínku zakoupení minimálního množství kreditů nebo výběru z přednastavených balíčků kreditů. Kredity si může Uživatel objednat zasláním závazné (neodvolatelné) objednávky pomocí objednávkového formuláře v Aplikaci. Pokud Poskytovatel objednávku přijme, vystaví Uživateli fakturu. Po obdržení celé ceny Poskytovatel připíše Uživateli zakoupené množství kreditů, které Uživatel následně může využít v Aplikaci k úhradě za Placenou Funkci. Platnost zakoupených kreditů činí 5 let ode dne jejich připsání, po vypršení této doby kredity bez náhrady propadají.

6.5.

Veškeré ceny a poplatky jsou uváděny bez DPH, pokud není u konkrétní částky výslovně uvedeno jinak. Poskytovatel vyúčtuje DPH ve výši stanovené právními předpisy a Uživatel jej uhradí spolu s fakturovanou částkou.

6.6.

Poskytovatel vystavuje faktury elektronicky a zasílá je na e-mail Uživatele uvedený v registračním formuláři. Veškeré fakturované částky se hradí v českých korunách převodem na účet označený na faktuře, splatnost faktury činí 14 dní. Uživatel je povinen uvést veškeré variabilní symboly a další identifikátory plateb uvedené na faktuře.

6.7.

Poskytovatel může Uživateli dle své volby připsat určité množství kreditů zdarma.

7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1.

Při užívání Aplikace bude docházet ke zpracování osobních údajů Uživatele. Veškeré informace o tomto zpracování jsou uvedeny v zásadách ochrany osobních údajů dostupných na adrese https://www.safetrees.cz/gdpr.html.

8. PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST

8.1.

Pokud se při užívání Aplikace vyskytne jakákoliv vada, Uživatel je povinen ji nahlásit e-mailem zaslaným na příslušnou adresu uvedenou v úvodu Podmínek. Aplikace je ale poskytována tak jak je, bez garance vhodnosti pro konkrétní účel. Uživatel se výslovně vzdává práv z vadného plnění.

8.2.

Poskytovatel neodpovídá za řádné fungování Aplikace a přesnost ani správnost dat, která jsou v Aplikaci zpřístupněna nebo vygenerována, zejména neodpovídá za jakékoli (dočasné a/nebo částečné) selhání, výpadek, závadu, chyby v uchování nebo zpracování dat, nečinnost, přerušení nebo nedostupnost Aplikace. Poskytovatel negarantuje dobu dostupnosti Aplikace, reakční doby ani doby pro vyřešení jakékoliv vady, která se při užívání Aplikace vyskytne.

8.3.

Uživatel se zavazuje plně odškodnit, kompenzovat a chránit Poskytovatele před jakýmikoli škodami, ztrátami, závazky, náklady, nároky jakéhokoli druhu, úroky, sankcemi, správními poplatky, pokutami, náklady na právní zastoupení a výdaji (včetně poplatků a výdajů za právní zastoupení) v souvislosti s veškerými nároky vzniklými v souvislosti s porušením Smlouvy ze strany Uživatele (nebo třetí osoby, která získala přístup k Aplikaci od Uživatele), porušením práv duševního vlastnictví třetí strany, a/nebo jinými nároky třetích stran, které jsou zcela nebo částečně způsobeny Uživatelem nebo uvedenou třetí osobou. Uživatel se zavazuje předcházet tomu, aby byl jakýkoliv z výše uvedených nároků proti Poskytovateli uplatněn. Uživatel se na výzvu Poskytovatele zavazuje na vlastní náklady vést mimosoudní jednání se třetí stranou a bránit Poskytovatele v případných soudních, rozhodčích či jiných řízeních proti výše uvedeným nárokům. Uživatel nesmí souhlasit s žádným vypořádáním výše uvedených nároků, aniž by si nejdříve obstaral písemný souhlas Poskytovatele.

8.4.

V maximálním rozsahu, v jakém to umožňují právní předpisy, Poskytovatel vylučuje odpovědnost za jakoukoliv újmu, včetně ušlého zisku, a to i pokud jej na Uživatel na možnost takových škod nebo ztrát předem upozornil. Uživatel se předem výslovně vzdává práva na náhradu újmy. Poskytovatel zejména nenese odpovědnost za ztrátu, poškození ani zpřístupnění dat uložených v Aplikaci třetí osobě. V případě, že by i přesto Poskytovatel Uživateli odpovídal za jakoukoliv újmu, maximální výše kompenzace v souhrnu za všechny uplatněné nároky je limitována částkou 20 EUR.

9. SPOTŘEBITELSKÁ UJEDNÁNÍ

9.1.

Komunikace bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v úvodu Podmínek. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Je uzavírána na dálku prostřednictvím Aplikace, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese Uživatel.

9.2.

Před uzavřením Smlouvy může Uživatel provést opravu, změnu či doplnění informací zadaných při vytváření uživatelského účtu. Smlouva není archivována, ale její uzavření Vám potvrdíme e-mailem. K Podmínkám je však Uživateli umožněn přístup na adrese https://www.safetrees.cz/podminky-pouzivani/.

9.3.

Spotřebitel nesmí na základě Podmínek objednávat ani využívat Placenou verzi Aplikace ani Placené Funkce.

9.4.

V případě, že mezi stranami dojde ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz. web: adr.coi.cz. Rovněž může využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

10. UJEDNÁNÍ POŽADOVANÁ PROVOZOVATELI OBCHODU

10.1.

Mobilní Aplikaci lze stáhnout prostřednictvím online obchodu Google Play provozovaného společností Google LLC a dále prostřednictvím online obchodu AppStore provozovaným Apple Inc (Provozovatelé obchodu, viz definice v článku 1.1.). Tyto Podmínky se však použijí pouze na vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, jako provozovatelem Aplikace. Naopak se nepoužijí na vztahy s Provozovateli obchodu. Za Mobilní Aplikaci je odpovědný pouze Poskytovatel, Provozovatelé obchodů naopak za Mobilní Aplikaci ani její obsah neodpovídají. V případě rozporu mezi ustanovením Podmínek a ustanovením podmínek Provozovatelů obchodů (například Apple Media Services Terms and Conditions), od kterých se nelze odchýlit, se uplatní ustanovení podmínek Provozovatelů obchodů.

10.2.

Pokud si Uživatel Mobilní Aplikaci stáhl z AppStore, může ji užívat pouze na zařízeních značky Apple, která vlastní nebo ovládá, nebo prostřednictvím účtů spojených funkcí Family Sharing s účtem, ze kterého Mobilní Aplikaci stáhl. Přitom musí dodržovat Pravidla Užití zakotvená v Apple Media Services Terms and Conditions.

10.3.

Pokud se strany dohodnou na poskytování jakékoliv podpory a údržby k Mobilní Aplikaci, bude ji poskytovat pouze Poskytovatel. Uživatel a Poskytovatel souhlasí s tím, že Provozovatelé obchodů nemají povinnost poskytovat jakékoli služby podpory a údržby ve vztahu k Mobilní Aplikaci. V rozsahu, v jakém Poskytovatel nevyloučil záruku, ať už vyplývá ze zákona nebo z Podmínek, poskytuje záruku pouze Poskytovatel. Pokud dojde k porušení jakékoliv případné záruky, může se Uživatel obrátit na Provozovatele obchodu, který mu může vrátit cenu za stažení Mobilní Aplikace (pokud si ji stáhl úplatně). Provozovatelé obchodů ale nemají povinnost vypořádat žádné záruční nároky ani jiné nároky Uživatele, újmu, odpovědnost, škodu, náklady nebo jiné výdaje související s nedodržením záruky, za toto všechno je odpovědný výhradně Poskytovatel. Pouze Poskytovatel, a nikoliv Provozovatelé obchodů, odpovídá za vypořádání nároků Uživatele souvisejících s Mobilní Aplikací a/nebo jejím užíváním, zejména vyplývajících z odpovědnosti za vady výrobku, škodu způsobenou vadami nebo nesplnění právních předpisů, ať už se týkají osobních údajů, spotřebitelských práv nebo jiné podobné oblasti, včetně právního rámce HealthKit and HomeKit.

10.4.

Pokud by došlo k tomu, že třetí strana bude tvrdit, že Mobilní Aplikace nebo Uživatelovo užívání Mobilní Aplikace porušuje její práva duševního vlastnictví, ponesou Uživatel a Poskytovatel výhradní odpovědnost za vyšetřování, obhajobu, vyřízení a vypořádání takového nároku. Škodu a náklady, které Poskytovateli takovým postupem vzniknou, mu na jeho výzvu Uživatel nahradí.

10.5.

Uživatel prohlašuje, že se nenachází v zemi, na kterou se vztahuje embargo vlády USA, nebo která byla vládou USA označena jako země „podporující terorismus“; ani že není uveden na žádném seznamu „zakázaných nebo omezených stran“ vedeném vládou USA.

10.6.

Při užívání Mobilní Aplikace musí Uživatel dodržovat příslušné podmínky třetích stran (například poskytovatele internetu). Provozovatelé obchodů a jejich dceřiné společnosti jsou osoby oprávněné z Podmínek jako třetí strany a mají právo vymáhat Podmínky vůči Uživateli.

11. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY

11.1.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

11.2.

Pokud by ale Uživatel z jakéhokoliv důvodu chtěl Aplikaci přestat používat a Smlouvu vypovědět, může tak učinit kdykoliv bez dalšího. Již zaplacené předplatné ani kredity se v takovém případě nevrací a propadají ve prospěch Poskytovatele bez náhrady.

11.3.

Dále, pokud je Uživatel spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu do 14 dní ode dne uzavření Smlouvy, a to zasláním písemného odstoupení na adresu sídla Poskytovatele nebo jeho kontaktní e-mailovou adresu. Přitom Uživatel může (není to však povinnost), pro tento účel použít vzorový formulář pro odstoupení obsažený níže. Pro dodržení lhůty v délce 14 dní postačí, pokud je odstoupení před uplynutím této lhůty alespoň odesláno. Přijetí písemného oznámení Poskytovatel potvrdí na e-mailovou adresu Uživatele.

Příklad formuláře odstoupení:

Komu: SAFE TREES, s.r.o., IČO: 26935287, se sídlem Kyselkova 285/4, 612 00 Brno

Tímto oznamuji, že odstupuji od smlouvy o užívání Aplikace od SAFE TREES s.r.o.

Jméno Uživatele:

E-mailová adresa Uživatele:

Podpis Uživatele:

Datum:

11.4.

Smlouvu může jednostranně ukončit i Poskytovatel, a to zejména z důvodu, že přestane Aplikaci provozovat, nebo že je Uživatel dlouhodobě neaktivní. V takovém případě Poskytovatel vrátí Uživateli cenu zaplacenou za nevyužité kredity a za poměrnou část Předplatného období zbývající do jeho uplynutí.

11.5.

Poskytovatel je dále oprávněn smlouvu vypovědět s okamžitým účinkem z důvodu jejího podstatného porušení Uživatelem, přičemž za podstatné porušení se považuje zejména porušení jakéhokoliv ustanovení článku 4.1, 5 nebo nezaplacení jakékoliv částky vyúčtované Poskytovatelem po dobu delší než 15 dní po splatnosti. Již zaplacené předplatné ani kredity se v takovém případě nevrací a propadají ve prospěch Poskytovatele bez náhrady.

11.6.

Ukončení Smlouvy z jakéhokoliv důvodu nemá vliv na práva a povinnosti, které mají ze své povahy přetrvat po jejím ukončení, zejména omezení odpovědnosti Poskytovatele a povinnost odškodnit Poskytovatele. V každém případě, pokud dojde k ukončení Smlouvy po stažení Mobilní Aplikace, musí Uživatel vymazat Mobilní Aplikaci ze svého zařízení. Po ukončení Smlouvy může Poskytovatel Uživatelův uživatelský účet zrušit. Pokud by jeho vymazání požadoval Uživatel, může Poskytovatele kontaktovat prostřednictvím e-mailu uvedeného v úvodu Podmínek.

11.7.

Namísto ukončení Smlouvy může Poskytovatel na základě vlastního uvážení nejprve pozastavit nebo trvale zablokovat přístup Uživatele k Aplikaci nebo uživatelskému účtu, či dokonce úplně odstranit uživatelského účtu (odstraněním účtu Smlouva zaniká).

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.

Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoli části Podmínek nebo Smlouvy nemá vliv na jejich zbývající části. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 dnů ode dne, kdy obdrží žádost od druhé strany.

12.2.

Smlouva včetně těchto Podmínek a veškerá práva a povinnosti stran vyplývající ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní nebo s jejím ukončením se řídí právním řádem České republiky. K řešení jakéhokoliv sporu vzniklého ze Smlouvy, v souvislosti s ní, nebo jejím ukončením je příslušný věcně a místně příslušný soud České republiky.

12.3.

Podmínky i další přílohy, které jsou součástí Smlouvy, může Poskytovatel jednostranně změnit. Dále si Poskytovatel vyhrazuje právo (nepůjde-li o změnu vyvolanou změnou právních předpisů nebo třetími stranami) změnit pravidla užívání Aplikace, ustanovení o komunikaci, právní odpovědnosti a další ustanovení Podmínek. Případnou změnu Poskytovatel oznámí Uživateli zasláním e-mailu nebo prostřednictvím Aplikace. Neodmítne-li Uživatel změnu do 1 (jednoho) měsíce ode dne odeslání oznámení, změnu přijímá. V případě, že změnu ve výše uvedené lhůtě Uživatel odmítne, zůstávají v účinnosti stávající podmínky a Poskytovatel může Smlouvu vypovědět s výpovědní dobou končící posledním dnem výše uvedené lhůty, po kterou se uplatní poslední odsouhlasené Podmínky.

12.4.

Za případ vyšší moci se považují veškeré nepředvídatelné okolnosti, které nemůžeme přiměřeným způsobem ovládat, zejména živelní pohromy, embarga, stávky (včetně plánovaných stávek), válku, epidemie (včetně epidemie covid-19) a kybernetické útoky (například DDoS). V případě zásahu vyšší moci, který nám brání plnit závazky podle Smlouvy, Poskytovatel tuto skutečnost oznámí bez zbytečného odkladu s uvedením doby, během které nemůže plnit své povinnosti. Dojde-li k neplnění závazku z důvodu vyšší moci, nezakládá to podstatné porušení Smlouvy. Událostmi vyšší moci nejsou dotčeny platební závazky stran.

12.5.

Pokud některá ze stran neuplatní práva z kterékoli části Podmínek, nebude to považováno za zřeknutí se těchto práv ani za zavedenou praxi. Uživatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele postoupit žádné ze svých práv ani závazků vyplývajících ze Smlouvy na jinou osobu.